Skåner naturen

RockRoller-konseptet åpner nye muligheter for fremføring av høyspent. Metoden gir store økonomiske fordeler i byggeperioden og i driftsfasen. Samfunnssikkerheten vil bli bedre ivaretatt og naturen vil i en helt annen grad forbli uberørt.

Energitap og behov for vedlikehold reduseres

Metoden med kabelforlegning i fjell kan i mange tilfeller gi betydelig mindre tap og dermed høyere energiutbytte for energileverandøren.
Man får svært begrensede synlige inngrep i naturen og kortere kabellengder gir rimeligere kabelinstallasjon. Berggrunnen gir gode termiske forhold. Det er ikke behov for fôringsrør og kabelen blir kortslutningssikkert forlagt.

I og med at kablene ligger godt beskyttet i fjellet blir det svært begrenset vedlikeholdsbehov i driftsfasen; ingen grøftvedlikehold, skogsvedlikehold, ettersyn av linjer og master, etc.

Erfaringer i gjennomført prosjekt viser kosteffektiv installasjon der både anleggskostnader, kostnad for materiell og arbeidstid reduseres.

Fotavtrykk og kostnadskontroll

Vår nye metode er enkel å sette opp for installasjon og krever lite fotavtrykk. Det blir større forutsigbarhet med hensyn til investeringskostnad og gjennomføringstid. I mange tilfeller forenkles saksbehandling i forhold til grunneiere.

Høyere sikkerhet

Ved å legge kabel i berggrunnen unngår man arbeid i høyden. Man får et mindre arbeidsområde, det krever færre personer og mindre utstyr for gjennomføring av arbeidet. I tillegg begrenser man arbeid i ulendt og rasutsatte terreng og installasjonen blir i større grad gjort maskinelt.

Installasjoner over større avstander

I dag er det mulig å bore horisontalt opp til et par kilometer. I fremtiden kan flere titalls kilometer horisontalboring bli mulig. Dette åpner for store muligheter. Her oppfordrer vi aktuelle aktører til samarbeid om innovasjon og produktutvikling, spesielt innen boreteknologi.

Bedre samfunnsikkerhet

Vi vet at naturen kan gi store utfordringer. Høyspentkabler forlagt i borehull i fjell vil være upåvirket av stein- og snøskred, ekstremvær,
vind, regn og temperatur. Kablene blir dessuten vandalsikkert forlagt, med minimal fare for uhell og sabotasje. Man bygger sikrere infrastruktur og ivaretar dermed samfunnsikkerheten bedre.

Ny teknikk for høyere regularitet

Ved å instrumentere og tilstandsovervåke kabelforlegningen i hele kabelens levetid, kan vi ytterligere høyne regulariteten til anlegget.
Utstyret er designet for lang levetid. Skulle det bli behov for det, er installasjonene reversible for eventuelt senere oppgraderinger eller
vedlikehold.

Hvem kan dra fordeler av RockRoller?

RockRoller-konseptet er gunstig for kraftverk, alt fra småkraft til de største kraftverkene. Det gir muligheter i utbyggings- og modifiseringsprosjekter. Konseptet kan brukes ved linjebygging og prosjekter der kabel skal trekkes gjennom borehull i fjell eller gjennom rør.

Ønsker du mer informasjon eller gjennomgang av hva dette kan bety for deres prosjekt, ta kontakt med oss snarest. Det kan bety mye for utfallet av prosjektet!

Øystein Håvik
Øystein Håvik

Teknisk Sjef

Øystein Håvik
Øystein Håvik

Teknisk Sjef

Ta kontakt med oss

Iv ivy twrear xbzzr v xbagnxg zrq qrt – oehx fxwrznrg ure cå arggfvqra iåe, ryyre fraq ra r-cbfg gvy svezncbfg@ybf-pnoyrfbyhgvbaf.ab